Odkazy


Na základe ROZHODNUTIA Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline sa prerušuje vyučovanie v 3. a 8. triede Základnej školy, Brodňanská 110, 010 14 Žilina od 14.10.2020 do... Viac
OtvorenieMŠ Brodňanská 110/17 Prevádzka MŠ od 2.9.2020 6:30 – 16:00.Z prevádzkových dôvodov odporúčame rodičomnástup do MŠ od 7:00 h. Prosíme rodičov o preštudovanie Manuálu opatrenípre MŠ na stránkach Ministerstva... Viac
Oznamujeme zákonným zástupcom,že prevádzka materskej školy v mesiaci jún 2020 bude v čase od 7.00h. do 16.00h.Pred nástupom je potrebné vyplniť VYHLÁSENIE a PREHLÁSENIE RODIČA O ZDRAVOTNOM STAVE... Viac
Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,na základe rozhodnutia hlavného hygienika je s účinnosťou od 1.6.2020 povolená prevádzka 1. – 5. ročníka základnej školy. Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy... Viac
Základnáškola s materskou školou, Brodňanská110/17, 010 14 Žilinaoznamuje voľnépracovné miesto:Učiteľ/ka prenižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepisPredpokladanýtermín nástupu 1.9.2020, na dobu určitú (zástup MD)Úväzok: 1,00Požadovanékvalifikačné predpoklady a iné... Viac