Odkazy


Žiacky parlament tvorí medzičlánok v komunikácii medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých činností na škole, vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými pracovníkmi, hľadanie spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

Žiackym parlamentom vedieme žiakov k tomu, aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života a vyberať z nich také podnety, ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti. Cieľom je naučiť žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov tried, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

Žiacky parlament je zložený so zástupcov tried celého 2. stupňa. Snaží sa riešiť otázky, ktoré sa týkajú nás všetkých, aby sme sa cítili na našej škole ešte lepšie.

Zástupcovia tried:

  • 5. ročník – Vallová Anabella
  • 6. ročník – Mačicová Andea
  • 7. ročník – Brusáková Paulína
  • 8. ročník – Borák Dávid
  • 9. ročník – Babiš Marek