Odkazy


Náš ŠKD je „jedna veľká rodina“.

Snažíme sa:
 • poskytnúť deťom priestor na oddych a rekreáciu,
 • vytvoriť podmienky na prípravu na vyučovanie,
 • podporovať detské priateľstvá,
 • pomáhať pri realizovaní v činnostiach, ktoré ich zaujímajú,
 • učiť aktívne oddychovať,
 • podporovať tvorivosť detí,
 • viesť k láske k prírode, ochraňovať ju.

Organizácia ŠKD


Školský klub je otvorený pondelok až piatok od 11:25 – 16:15 hod.
Vo výchovnom oddelení ŠKD môže byť zapísaných najmenej 15 detí.

Príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD

 1. Výška mesačného príspevku pre ŠKD je určená všeobecným záväzným nariadením mesta Žilina č. 8/2018 s účinnosťou od 01.06.2018 mesačný príspevok za dieťa navštevujúce ŠKD je 10 €, za každé ďalšie dieťa v rodine 5 €.
 2. Príspevok na úhradu dieťaťa za pobyt v ŠKD hradí zákonný zástupca.
 3. Riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
 4. Poplatok sa hradí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v klube.
 5. Ak rodič odhlási dieťa z klubu v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.

Oddelenia ŠKD:

 1. oddelenie: Tatiana Bielová
 2. oddelenie: Anna Tvrdá (zástup Mgr. Miriam Kočiková)