Odkazy


Malá autoškola


 1. Oboznámenie sa so základnými dopravnými značkami, semaforom, s detskými dopravnými prostriedkami na dopravnom ihrisku školy – „Ja ako chodec“ - získavanie poznatkov a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia v cestnej premávke
  taktika bezpečného správania sa v cestnej premávke – signalizácia, dopravné značky, farby, terče, reflexné prvky v oblečení, prilba, chrániče, prechádzanie cez cestu,ľavá strana vozovky, pravá strana chodníka – technika chôdze, prechod pre chodcov „Vidieť a byť videný“ - odhadovanie vzdialenosti- vzhľadom na vlastnú osobu /blízko, ďaleko, približuje sa, vzdiaľuje sa/

  T: september – október

 2. Oboznámenie sa s jazdou – bicykel, kolobežka – praktické výcviky - individuálny prístup – „Naši cyklisti“ – nadobudnúť a uplatniť zásady bezpečnej jazdy na bicykloch a kolobežkách
  • orientácia v dopravnej situácií na dopravnom ihrisku, v cestnej premávke
  • reakcie na svetelné signály, signalizačné zariadenie

  T: november, december

 3. Aktivity prakticke j činnosti s cieľom získavania, overovania poznatkov vo výchove k bezpečnosti v cestnej premávke
  • knihy, časopisy pre deti, pexeso
  • dopravné edukačné hry počas vých.vzdel.činnosti s využitím učebných pomôcok – Logico – primo, vesty, dopravné pomôcky..- opisovanie, určovanie – účel.., rozlišovanie dopravných prostriedkov..
  • námetové dramatické edukačné hry – na policajtov, na hasičov, na záchranárov
  • výtvarné činnosti, pracovné činnosti- kreslenie, maľovanie, modelovanie dopr.prostriedkov, značiek...
  • hudobno – pohybové hry, pohybové hry
  • vychádzky – pozorovanie cestnej premávky, hodnotenie – bezpečné, nebezpečné úseky na ceste do materskej školy, hry na cestách – nebezpečenstvo..
   „Vozovka nie je ihrisko“

  • T: január, február

 4. „Môj bicykel, moja kolobežka“ – jazda zručnosti – vykonávať, ovládať pohybové zručnosti spojené s jazdou na bicykli, kolobežke, správne reagovať na dopravné označenie, dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať ostatných
  • záchranný systém – linka 112 – hasiči, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia
  • riešenie modelových dopravných situácií na dopravnom ihrisku – bicyklovanie, kolobežkovanie
  • vychádzky – zvládanie, ovládanie, vykonávanie techniky chôdze – základné techniky chôdze, správanie sa v cestnej premávke
  • pohybové hry s dopravnou tématikou

  T: marec, apríl

 5. V spolupráci so základnou školou – „Prišiel ujo policajt“ - beseda zážitkovým učením chápať význam a úlohu práce policajta pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách
  • Overenie pochopenia nadobúdaných, získaných poznatkov a spôsobilosti detí „DETSKÝ VODIČÁK“
  • Riešenie dopravných situácií – testy, dopravný kvíz vyjadrenie hodnotiacich záverov a dôsledkov na správanie a konanie iných detí

  • T: máj, jún