Odkazy


Rada školy pri ZŠ s MŠ Brodno bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách v novembri roku 2012. Funkčné obdobie začalo týmto dňom na obdobie 4 rokov.

Rada školy začala svoju činnosť ustanovujúcim zasadnutím dňa 01.12.2012. Má 11 členov, ktorí sa schádzajú pravidelne 4x ročne, v mesiacoch október, január, marec a jún, prípadne podľa potreby.

PREDSEDA:

Mgr. Zuzana Závodská, zástupca pedagogických zamestnancov

PODPREDSEDA:

Mgr. Zdenka Špaldoňová, zástupca za MŠ

ČLENOVIA:

  • Ing. Soňa Kovalčíková, zástupca nepedagogických zamestnancov
  • Janka Bačová, za rodičov a žiakov školy
  • Janka Líšková, za rodičov a žiakov školy
  • Jana Droppová, za rodičov a žiakov školy
  • Monika Podhorská, za rodičov a žiakov školy
  • Ing. Ján Pažický, poslanec MZ
  • Ing. Martin Kapitulík, poslanec MZ
  • Mudr. Rastislav Johanes, PhD., poslanec MZ
  • Mgr. Dana Králová, odbor školstva a mládeže mesto Žilina