Odkazy
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti – emocionálnej, intelektuálnej, telesne, morálnej, estetickej, rozvoja schopností a zručností. Utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Materská škola pracuje podľa vlastného školského vzdel. programu vypracovaného podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu – predprimárne vzdelávanie .V školskom vzdelávacom programe sú rozpracované oblasti, ciele predprimárneho vzdelávania, obsah výchovy a vzdelávania organizačné formy predprimárneho vzdelávania. Materská škola je trojtriedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldennej dochádzky MŠ.

Materská škola je umiestnená v budove ZŠ. Na prízemí sa nachádzajú tri triedy - Motýliky, Včielky, Lienky. Školský dvor sa nachádza v areáli ZŠ s MŠ za telocvičňou, na ploche sú umiestnené preliezky, šmýkačka, pieskovisko, veža, hojdačka, drevený domček a pružinové hojdačky.

PREVÁDZKA MŠ:

  • Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch od 6:30 do 16:15 hodiny
  • Riaditeľ ZŠ s MŠ : Mgr. Janette Tóthová
  • Zástupkyňa RŠ pre MŠ: Mgr. Zdenka Špaldoňová

KRÚŽKY V MŠ:

  • výtvarný
  • tanečný