Odkazy


Veľkosť školy

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina je úplná škola s deviatimi ročníkmi. V každom ročníku je jedna trieda. Škola zlučuje nasledujúce zariadenia: základnú školu s kapacitou 240 žiakov, školský klub detí s kapacitou 50 detí, materskú školu s kapacitou 50 detí, školskú jedáleň.

Škola je od 01. 01. 2005 v rámci racionalizačných opatrení spojená s materskými školami Brodna a Vrania. Škola oslávila 40 výročie v súčasných priestoroch, prvé zmienky o škole v Brodne zo školskej kroniky pochádzajú z roku 1925.

Školu tvoria tri budovy, budova základnej a materskej školy, budova telocvične a budova jedálne. Okolie tvorí rozsiahly školský areál.

Charakteristika žiakov

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina (ďalej “škola“), poskytuje predprimárne, primárne a nižšie stredné vzdelanie deťom vo veku od 2 do 16 rokov. Spádovou oblasťou sú prímestské časti Žiliny - Brodno a Vranie, kedysi samostatné obce, vzdialené 5 km od mesta Žilina.

Charakteristika pedagogického zboru

V škole pre oblasť základného školstva pracujú pedagogickí zamestnanci podľa poštu tried. Deväť triednych učiteľov, jeden netriedny, vedenie školy a dvaja vychovávatelia pre školský klub detí. Chceme vybudovať pracovný tím kvalifikovaných odborníkov, ochotných napredovať vo svojej profesii učiteľa, so schopnosťou byť zodpovednými za zverenú oblasť výchovy a vzdelávania. Podporujeme a organizujeme vzdelávanie učiteľov v IKT, v oblasti komunikačných zručností, personálneho manažmentu, v rozširovaní a zvyšovaní kvalifikovanosti, získaniu certifikátu lyžiarskeho inštruktora a pod.. Podporujeme tiež vzdelávanie učiteľov v cudzom jazyku za účelom zvýšenia odbornosti výučby.

Všetci pedagogickí pracovníci sú kvalifikovaní schopní učitelia, ktorí sa popri vyučovaní venujú záujmovej činnosti žiakov a prácou v metodických orgánov, či činnosťou koordinátorov výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej výchovy, environmentálnej výchovy, výchovného poradcu. Počet pedagogických pracovníkov dlhodobo nepresahuje 15, preto je ich práca úzko prepojená a na vysokej úrovni je aj ich spolupráca.

Vekové zloženie je rôznorodé, od začínajúcich učiteľov, ktorým poskytujeme uvádzanie do praxe po učiteľov pred dôchodkom. Navzájom sa obohacujú modernými poznatkami a skúsenosťami.

Dlhodobé projekty

Cesta k emocionálnej zrelosti - projekt sa uskutočňuje pravidelne v 6.ročníku. Učí deti spoznávať samého seba, osamostatňovať sa závislosti od rodičov, spolunažívať s rovesníkmi. Cieľom projektu je výchova k zodpovednosti i v otázkach konzumácie alkoholu, fajčenia a užívania drog.

Správaj sa normálne - projekt prebieha v 5. ročníku v spolupráci s Policajným zborom v Žiline. Cieľom je viesť žiakov k občianskej zodpovednosti. Projekt je pre žiakov veľkým prínosom.

Enviroprojekty - dlhodobo realizujeme projekty zamerané na environmentálnu výchovu a ochranu životného prostredia, súťaže, triedenie odpadu, čistenie lesov a pod..

Otvorená škola pre šport - realizujeme cvičenia starších dievčat a žien.

Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi

Cieľom spolupráce je otvorená občianska spoločnosť. Škola sa stáva centrom aktivít lokálnej komunity. Miestnu komunitu tvoria deti, žiaci, učitelia, bývalí žiaci, podnikateľská sféra obce, organizácie obce. Škola sa usiluje výchovu k tolerancii, rasovej a národnostnej znášanlivosti preniesť do reálneho života v obci.

Spolupráca s rodičmi sa realizuje prostredníctvom zvolenej Rodičovskej rady pri ZŠ s MŠ Brodno. Zástupcovia jednotlivých tried sú volení na prvom plenárnom rodičovskom združení. Stretávajú sa podľa potreby. Zúčastňujú sa na aktivitách školy, spoluorganizujú triedne akcie ako výlety, súťaže, besiedky, karneval a deň detí. Pomáhajú sponzorsky rôznym materiálom pre prácu s deťmi. Zlepšujú estetické prostredie tried svojich detí v spolupráci s triednym učiteľom. Za pomoci rodičov každoročne vymaľujeme dve triedy. Rodičia pomáhajú aj s drobnou údržbou.

Rodičia sú o priebehu vzdelávania žiakov priebežne informovaní na triednych schôdzkach alebo konzultáciách a formou žiackych knižiek. Majú možnosť sa zúčastňovať vyučovania počas dní Otvorených dverí. Dobrá komunikácia s rodičmi je jedným z hlavných cieľov školy a má dlhoročnú tradíciu.

V oblasti styku s verejnosťou je našou víziou škola ako centrum aktivít lokálnej komunity. Spolupracujeme s miestnymi organizáciami vytváraním spoločných aktivít, zapájaním občanov do záujmovej činnosti žiakov školy ako vedúcich krúžkov. Rozvíjame aj spoluprácu s poslancami mestského zastupiteľstva za oblasť Brodna a Vrania.

Do vzdelávacieho procesu je zakomponovaná i spolupráca s ďalšími inštitúciami, ktoré môžu priniesť ďalší rozvoj žiakov. Sú to inštitúcie, na ktoré sa obraciame pri tvorbe a realizáciách projektov: mimovládna organizácia Tília, Správa Národného parku Malá Fatra, Škola ochrany prírody vo Varíne a Považské múzeum v Budatíne. Ďalej je to PPP, Polícia mesta Žiliny.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy

Cieľom v tejto oblasti je dostať materiálno-technické vybavenie školy na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám kvalitnej výučby, estetického a bezpečného pracovného prostredia.

Základnú škola s materskou školou tvoria 3 objekty: učebňový pavilón, telocvičňa a dielne, školská jedáleň s kuchyňou a školskou knižnicou.

Učebňový pavilón je dvojposchodová budova. Na prízemí je od septembra 2004 umiestnená materská škola. Na výchovno-vzdelávaciu činnosť má k dispozícii 2 učebne. V jednej miestnosti je zriadená kuchynka na vydávanie vedľajšej stravy. MŠ má vlastné sociálne zariadenia.

Ročníky 1.-9. sú umiestnené na 1.a 2. poschodí. Výchovno-vyučovací proces sa uskutočňuje v 11 učebniach. Z tohto počtu je jedna počítačová a jedna špeciálna učebňa na vyučovanie prírodovedných predmetov, chémie, fyziky.

Odborné učebne využívame na besedy, premietanie filmov a DVD, máme dataprojektor s notebookom pre učiteľa, softvérové vybavenie na jednotlivé vyučovacie predmety. Kabinety sú vybavené modernými pomôckami a každoročne sa ich vybavenie zlepšuje. V budove sa nachádza kancelária riaditeľa, kancelárie zástupcov pre ZŠ a MŠ, zborovňa a 5 kabinetov. Učitelia majú pre svoju prácu k dispozícii, výpočtovú a kopírovaciu techniku a prístup na internet.

V 2. pavilóne sa nachádza priestranná zrekonštruovaná telocvičňa s kovo- a drevodielňou a 3 kabinety. Kabinet je vybavený pre rôzne druhy športov, napr. i pre floorbal a cvičenie s fit-loptami.

Vonkajší areál tvoria štyri ihriská, bežecká dráha, doskočisko pre skok do diaľky, výsek pre vrh guľou. Pre materskú školu a školský klub detí sme vybudovali s pomocou mesta detské ihrisko. V spolupráci s rodičmi sme urobili novú výsadbu v školskom areáli.

Stravovanie sa žiakom a zamestnancom školy poskytuje v školskej jedálni. Máme vlastnú kuchyňu. Miestnosť jedálne je esteticky upravená pre príjemné stolovanie. V budove školskej jedálne je školská knižnica i pobočka miestnej knižnice, ktorú môžu žiaci využívať.

Škola ako životný priestor

Sme školou s otvorenou komunikáciou a spoluprácou. Každý žiak má možnosť v niečom vyniknúť. Do bežných tried integrujeme aj žiakov so ŠVP. Každý človek na škole je rešpektovaný a môže druhých obohatiť. Svet okolo ponúka množstvo informácií, umožňujeme ich žiakom získať prostredníctvom IKT. Spolupráca s materskou školou uľahčuje vstup žiakom do známeho prostredia. Demokracii sa učia v spolupráci žiaci, rodičia i učitelia. Ponúkame množstvo záujmových krúžkov. “Kto sa hrá, nemá čas na túlanie.“ Športový areál školy je k dispozícii verejnosti: pri spoločne strávenom čase sa lepšie spoznáme. Našu prácu počas roka sprevádza množstvo školských tradícií, ako vítanie prvákov, oslavy, rozlúčka deviatakov a pod., ktoré obohacujú aj verejný kultúrny život. “Spoločná zábava podporuje spoločnú prácu.“

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní

Organizáciou vyučovania a rozvrhom hodín vytvárame vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia sa, zdravého prostredia učební (tried) a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických noriem - zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku. Zastaraný nábytok postupne vymieňame za modernejší. Bezpečnosť a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci . Na škole máme zdravotníkov zaškolených červeným krížom. Lekárničky sú na viacerých miestach a sú pravidelne doplňované. Pracovníci sa školia v poskytovaní prvej pomoci. Besedy na túto tému absolvujú i žiaci. Dodržiava sa zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používanie iných škodlivín v škole a v okolí a výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov a pravidelná bezpečnostná kontrola.