Odkazy


« Späť
ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
27.4.2020
Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina oznamuje rodičom, že zápis detí do materskej školy na nový školský rok 2020/2021 bude prebiehať od 11. mája do 15. mája 2020 v čase 8:00 - 16:00 hod.

Tlačivo o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie si môže zákonný zástupca prevziať priamo v materskej škole v čase 8:00 - 12:00 hod. alebo stiahnuť v elektronickej forme alebo vyplniť a odoslať elektronický formulár.

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete poslať naskenované alebo odfotené na e-mailovú adresu materskej školy helamaterskas@gmail.com alebo osobne priniesť do materskej školy v čase 8.00 - 16.00 hod. za mimoriadnych bezpečnostných opatrení.

Podmienky prijímania detí do materskej školy: prednostne sa do materskej školy budú prijímať deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, súrodenci detí, ktoré už navštevujú materskú školu.

Pri podávaní žiadosti sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

H. Ščambová, zást. RŠ pre MŠ