Odkazy


« Späť
Voľné pracovné miesto
1.5.2020

Základnáškola s materskou školou, Brodňanská110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľnépracovné miesto:

Učiteľ/ka prenižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis

Predpokladanýtermín nástupu 1.9.2020, na dobu určitú (zástup MD)

Úväzok: 1,00


Požadovanékvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

- Vysokoškolskévzdelanie druhého stupňa podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogickýchzamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorýchzákonov.

- Kvalifikačnépredpoklady na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebopodkategórie pedagogického zamestnanca, bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť,ovládanie štátneho jazyka.

- Zaradenie doplatovej triedy v zmysle nariadenie vlády SR č. 338/2019 Z. z. – príloha č.4.

Požadovanédoklady: písomná žiadosť o prijatie do pracovného pomeru, štruktúrovanýživotopis, doklad o vzdelaní - fotokópia, čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. oochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Žiadosti jenutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 01.06.2020 na adresu:

Základná škola smaterskou školou

Brodňanská110/17

010 14 Žilina

alebo na e-mail:zsbrodno@ gmail.com